První svaté přijímání v České Vsi

První svaté přijímání dne 4.6.2023 byla radostnou událostí pro obě farnosti (Jeseník, Česká Ves). Celkem přistoupilo 5 dětí (Anastázie Hanulíková, Alžběta Liberdová, Václav Janda, Pavla Hanulíková a Vojtěch Otáhal), které byly u vchodu kostela sv. Josefa v České Vsi před mší svatou přivítány se svými rodiči o. Stanislavem a obdržely od svých rodičů požehnání.

Promluva o. Stanislava byla vedena formou dialogu s dětmi, které přistupovaly poprvé k přijímání. Každé dítě si zvolilo do svého životního profilu jedno ovoce Ducha svatého. Dominovaly tyto plody:

1) láska 2) radost, 3) pokoj, 4) tichost a 5) věrnost.

Při rozebírání jednoho z plodů Ducha svatého (věrnost) bylo otcem Stanislavem sděleno, že všichni rodičové přistupujících dětí k 1. sv. přijímání jsou si věrní v tom, co si při udělení svátostného manželství slíbili a že by i děti měly být věrné Kristu a vytrvalé ve víře jako jejich rodiče v partnerském vztahu. Pro shromážděný boží lid to bylo krásné svědectví.

Po homilii následovala pro děti obnova křestního slibu – zřeknutí se Zlého a vyznání víry. Při tomto obřadu doprovázely děti jejich křestní kmotři. Děti po obnově křestního slibu přednesly přímluvy a přinášely obětní dary. Po přijetí prvního svatého přijímaní a závěrečné modlitbě děti poděkovaly svým rodičům a katechetce za přípravu k prvnímu svatému přijímání.

Po mši svaté následovalo slavnostní agapé ve farním altánku, kde se vytvořilo společenství s kmotry a příbuznými dětí, které přistoupily k prvnímu sv. přijímání. Zde rovněž vládla radostná atmosféra a ze všech vyzařovala láska, radost a pokoj z této velké události.

Text: Josef Liberda