články r. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

Posted on

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku nebo jak se lidově říká Boží Tělo jsme v Jeseníku z důvodu „coronaviru“ prožili a oslavili v kostele. Po mši svaté jsme se všichni pomodlili litanii k Božskému Srdci Páně a chvíli setrvali v adoraci před Nejsvětější Svátostí ve Svaté Hostii.Ta byla vystavena v historické jesenické monstranci, která […]

články r. 2020

Ministrantská schůzka spojená s výpravou

Posted on

V sobotu 13. 6. 2020 jsme podnikli výpravu z České Vsi a Jeseníku do osady Petříkov (obec Ostružná). Konečně jsme se dočkali setkání ministrantů v tomto roce. Plánovanou březnovou, dubnovou a květnovou schůzku nám překazila šířící se pandemie (COVID 19). Než jsme nastoupili do vlaku v Jeseníku, svěřili jsme celou výpravu do ochrany P. Marie a andělům […]

články r. 2020

Žehnání kaple v České Vsi

Posted on

V neděli 17.5.2020 v 15:30 hodin byla požehnána otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem kaple, která se nachází v lese nad Českou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pasece byla postavena někdy v první polovině 19. století místním hostinským na památku jeho předčasně zemřelé manželky. Byla zasvěcena jménu „Marie Ochranitelky“ a byla určena těm, kteří chtěli vyslovit […]

články r. 2020

Šalom – Pokoj

Posted on

Drazí farníci,touto pašijovou nedělí vstoupíme do svatého týdne, který je vrcholem celého liturgického roku. Možná mnozí prožíváme jakousi „opuštěnost“ ve svých domovech, zvláště vy starší, kteří jste ve svých domovech sami. Snad  je to pro nás šance hlouběji prožít Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Ale víme, že naším Pánem nejsme nikdy opuštěni. Právě proto vzal na […]

články r. 2020

Generální oprava varhan v Jeseníku

Posted on

Koncem roku 2019 začala  generální oprava varhan v jesenickém katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Tyto varhany byly zhotoveny v krnovské varhanářské firmě Rieger u. Sohne  v roce 1874, v době reorganizace firmy a od té doby, to je 146 let, hrají téměř každý den bez nějakých  větších oprav. V posledních 20 letech se však přece […]

články r. 2020

Příprava na 1. svaté přijímání

Posted on

“Dnes budu tvým hostem!”, řekl Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto výzvu a rozhodly se letošní rok, že Ježíš přijde jako host do jejich srdcí, do jejich rodin a to při svatém přijímání. Poslední víkend v únoru jsme se s dětmi z různých koutů našeho děkanátu sešli na faře v Jeseníku. Společnými chvílemi při modlitbě, katechezích, […]

články r. 2020

Setkávání seniorů na faře v Jeseníku

Posted on

Další setkání seniorů z jesenické a českoveské farnosti se uskutečnilo 19. února 2020. Pod vedením našeho pana kaplana P. Mgr. Jiřího Kotrby jsme se seznámili se životopisem ctihodné Přibyslavy, sestry sv. Václava. Dále se hovořilo o svátostech, zejména o křtu a svátosti nemocných. Zúčastnilo se asi 10 farníků a atmosféra byla velmi přátelská, také díky […]

články r. 2020

Kulatiny v Jeseníku

Posted on

V neděli 2. 2. 2020 jsme oslavili kulaté narozeniny naší milé přítelkyně paní Marcelky K., kterou mnozí v Jeseníku známe jako vždy ochotnou farnici, která neváhá věnovat čas pro náš jesenický mariánský kostel či pro někoho z farnosti. Chceme ji popřát mnoho Božího požehnání a zdraví a radosti a dobré nálady a konec konců i dlouhá […]

články r. 2020

Tříkrálová výprava

Posted on

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukroumou firmu […]