články r. 2020

Žehnání kaple v České Vsi

Posted on

V neděli 17.5.2020 v 15:30 hodin byla požehnána otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem kaple, která se nachází v lese nad Českou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pasece byla postavena někdy v první polovině 19. století místním hostinským na památku jeho předčasně zemřelé manželky. Byla zasvěcena jménu „Marie Ochranitelky“ a byla určena těm, kteří chtěli vyslovit […]

články r. 2020

Šalom – Pokoj

Posted on

Drazí farníci,touto pašijovou nedělí vstoupíme do svatého týdne, který je vrcholem celého liturgického roku. Možná mnozí prožíváme jakousi „opuštěnost“ ve svých domovech, zvláště vy starší, kteří jste ve svých domovech sami. Snad  je to pro nás šance hlouběji prožít Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Ale víme, že naším Pánem nejsme nikdy opuštěni. Právě proto vzal na […]

články r. 2020

Generální oprava varhan v Jeseníku

Posted on

Koncem roku 2019 začala  generální oprava varhan v jesenickém katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Tyto varhany byly zhotoveny v krnovské varhanářské firmě Rieger u. Sohne  v roce 1874, v době reorganizace firmy a od té doby, to je 146 let, hrají téměř každý den bez nějakých  větších oprav. V posledních 20 letech se však přece […]

články r. 2020

Příprava na 1. svaté přijímání

Posted on

“Dnes budu tvým hostem!”, řekl Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto výzvu a rozhodly se letošní rok, že Ježíš přijde jako host do jejich srdcí, do jejich rodin a to při svatém přijímání. Poslední víkend v únoru jsme se s dětmi z různých koutů našeho děkanátu sešli na faře v Jeseníku. Společnými chvílemi při modlitbě, katechezích, […]

články r. 2020

Setkávání seniorů na faře v Jeseníku

Posted on

Další setkání seniorů z jesenické a českoveské farnosti se uskutečnilo 19. února 2020. Pod vedením našeho pana kaplana P. Mgr. Jiřího Kotrby jsme se seznámili se životopisem ctihodné Přibyslavy, sestry sv. Václava. Dále se hovořilo o svátostech, zejména o křtu a svátosti nemocných. Zúčastnilo se asi 10 farníků a atmosféra byla velmi přátelská, také díky […]

články r. 2020

Kulatiny v Jeseníku

Posted on

V neděli 2. 2. 2020 jsme oslavili kulaté narozeniny naší milé přítelkyně paní Marcelky K., kterou mnozí v Jeseníku známe jako vždy ochotnou farnici, která neváhá věnovat čas pro náš jesenický mariánský kostel či pro někoho z farnosti. Chceme ji popřát mnoho Božího požehnání a zdraví a radosti a dobré nálady a konec konců i dlouhá […]

články r. 2020

Tříkrálová výprava

Posted on

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukroumou firmu […]

články r. 2020

Tříkrálové koledování v Jeseníku

Posted on

Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat […]

články r. 2019

Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Posted on

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan. Vtipná promluva otce […]

články r. 2019

Advent ve farnostech

Posted on

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila. Po […]