Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala mší svatou v 17:00 hod., kterou celebroval náš host P. Marián, koncelebroval náš pan děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a přítomen byl i jesenický jáhen Ing. Mgr. Josef Liberda.

V homilii jsme slyšeli, že přednes Božího slova je starobylým ustanovením církve, a že pro čtenáře je to velká čest, kde se ovšem vyžaduje dodržování jistých pravidel.

Po mši svaté jsme se sešli na faře v sále, ocenili malé občerstvení a probrali s P. Mariánem tzv. pravidla pro lektory. Těchto pravidel je 15 a mnohé jsme si ani neuvědomovali, např. přecházení lektorů někde z hloubi kostela ruší pozornost přítomných, to by se mělo omezit na nejnutnější míru. V době předkoncilní byla lektorská služba poněkud zastíněna latinskou liturgií, a tak význam lektorské služby vzrůstá právě s používáním rodného jazyka při mši svaté. Proto je třeba zdůraznit a ocenit přínos Božího slova v rodném jazyce, které vnáší toto poselství bezprostředněji do života věřících. Protože pravidel pro lektory je 15 (lektoři je zde dostali na papíře), tak není možné se v tomto článku zmínit o všech. Je možné si každou neděli uvědomit, jak důležitou službu nám Pán svěřil, neboť hlas lektora se stává (téměř) hlasem Božím. A to není legrace. A tak jsme s P. Mariánem probrali různá úskalí četby, čárky, tečky, přízvuky, uvozovky, pomlky, hlasitost, rychlost atd., a protože P. Marian umí ledacos legračního, co se při četbě může přihodit napodobit, tak jsme se mnohokrát při takové animaci ze srdce zasmáli. Závěrem děkujeme všem za přípravu tohoto setkání, p. děkanovi za ochotu a vstřícnost a především P. Pospěchovi za čas, který nám věnoval. Kéž jsme schopni modlitbou posilovat naše aktivní kněze, a tak jim poděkovat.

VDV