články r. 2020

Šalom – Pokoj

Drazí farníci,
touto pašijovou nedělí vstoupíme do svatého týdne, který je vrcholem celého liturgického roku. Možná mnozí prožíváme jakousi „opuštěnost“ ve svých domovech, zvláště vy starší, kteří jste ve svých domovech sami. Snad  je to pro nás šance hlouběji prožít Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Ale víme, že naším Pánem nejsme nikdy opuštěni. Právě proto vzal na sebe všechny bolesti světa, aby vstoupil do bolesti lidstva a byl nablízku svou láskou právě v této chvíli každému z nás. On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. (Iz 52kap)
Jeho rány nás uzdravily – od strachu a obav co bude dál? Jistě, v tyto posvátné dny nám bude chybět společenství farní rodiny v našich chrámech (budete mi chybět!) a budeme intenzivně prožívat slova žalmu – Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože!(Žl 42)
Ale věřím, že slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!
A chci po celý svatý týden v modlitbě nám všem vyprošovat, abychom i o těchto velikonocích zažili osobně na sobě slova apoštola Pavla Římanům – Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy ? A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život……….a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řím 8 kap.)
V úryvcích evangelií, které čteme o velikonocích,  zaznívá často dvojí Pánova výzva – Nebojte se! Pokoj vám!
Hebrejské slovo „šalom“ známe především ve významu „pokoj“, ale lze též definovat jako „znovunalezený mír“, neboť „znamená smíření mezi Bohem a lidmi, lidmi a přírodou, mezi lidmi a lidskými rodinami navzájem a také hluboký mír v lidském srdci – šalom je vděčná radost z uzdravení, z odpuštění, ze zachránění“. 

Pánem milovaní farníci přeji vám milostiplné prožití velikonočních svátků. Šalom ! Pokoj vám! A těším se na setkání v našem chrámě.

P. Stanislav

Slovo otce biskupa Martina k letošním Velikonočním svátkům

Drazí věřící,
za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.

Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných.

 Martin David, generální vikář