Ochrana a restaurování památek

31.05.2016 19:53

Ochrana historických a kulturních památek je jedna z činností Katolického spolku Jeseník zakotvena také ve stanovách.

Spolek pořádá sbírku na restaurování obrazu Panny Marie v jesenickém kostele.

Ke dni 26.4.2018 byla již vybrána potřebná částka 197 800 Kč.

Obraz Panny Marie Immaculaty je movitou kulturní památkou, rejstř. č. ÚSKP: 85026/38-3525.

Veřejná sbírka je povolena krajským úřadem č.j. KÚOK/64117/2016/OK/400


Na obraz byl zpracován restaurátorský záměr.

Plakátek ke stažení
zde.

O obraze:

Historie:
O historii obrazu toho moc nevíme. Není doložen v žádných historických účetních knihách farnosti, neznáme ani autora obrazu. Víme však, že v Jeseníku existovalo už od 70. let 18. století náboženské bratrstvo sv. růžence a později další různé katolické spolky. Existuje tedy domněnka, že obraz nechal zhotovit některý spolek z darů svých členů.  

Popis současného stavu:
Povrch vyřezávaného rámu je nyní pojednán zoxidovanou hrubou vrstvou bronzového nátěru. Pod ním se objevuje původní zlacení plátkovým zlatem. Povrch je v některých místech popraskaný, vypadaný a jsou viditelné výletové otvory po dřevokazném hmyzu. Další části rámu jsou pojednány imitací mramorů olejové barvě, pod ní se objevuje původní úprava imitovaného mramorování. Některé části vyřezávaného dekoru jsou poškozené, hrubě vytmelené nebo schází.
Obraz na hrubém plátně je namalován olejem. Celá plocha malby je pokryta silnými vrstvami depozitů, zbytky bronzů po okraji atp. Malba byla v minulosti pravděpodobně čištěna a vyrovnávána. V ploše je viditelná krakeláž a protlačený podrám. Lokálně jsou viditelné úbytky malby nebo uvolněné vrstvy malby od plátna po okrajích rámu.
Medailony na plechu jsou ztmavlé s vrstvami depozitů a exkrementů. Lokálně jsou viditelné úbytky malby.

Návrh na restaurování:
Obraz bude převezen do restaurátorského ateliéru, fotograficky a písemně dokumentován.

Rám
Dřevo rámu bude podle potřeby asanováno a na potřebných místech petrifikováno roztokem solakylu v xylénu. Z rámu budou na základě sondážního průzkumu sejmuty vrstvy hrubého bronzování na původní úpravu zlacení. Poškozené nebo chybějící části dekoru budou doplněny. Poškození na zlaceném povrchu se doplní podkladními vrstvami křídy, vyhladí, polimentuje a vyzlatí plátkovým zlatem 23,75ct. Celek se sjednotí retuší. Nepůvodní vrstva imitovaného mramorování bude sejmuta na originál, poškození se doplní tmely, vyhladí, vyretušuje a opatří voskopryskyřičným pokostem.

Obraz na plátně
Sejmutí plátna z podrámu, přenesení na pomocnou desku, restaurování/výroba nové klínového podrámu s odskočnou lištou. Průzkum, zkoušky rozpustnosti depozitů, sekundárních laků, přemaleb. Snímání depozitů, plísní, přemaleb na základě výsledků průzkumu. Vyrovnávání barevné vrstvy, přelep, snímání depozitů z rubu plátna, tmelení, dubláž na nové plátno podle potřeby, vypnutí do restaurovaného /nového podrámu, tmelení, scelující retuš akvarelovými barvami, lakování, montáž.

Medailony
Medailony na plechu budou vyjmuty z rámu, na základě sondážního průzkumu zbaveny vrstev depozitů, exkrementů, zoxidovaných laků. Barevná vrstva fixována a na lakovou mezivrstvu vytmelena a vyretušována akvarelovými barvami. Medailony budou na závěr opatřeny damarovým lakem s příměsí včelího vosku a instalovány v oválných rámech na rám obrazu.

Na závěr bude vypracována restaurátorská dokumentace.

Postup práce bude sledován a konzultován odborným pracovníkem NPÚ v Olomouci.

Cena celkem za restaurování obrazu Immaculata s 15 medailony činí 197 800 Kč s 15 % DPH.
V ceně je zahrnuta cena za dopravu do ateliéru a zpět.

 

Proč chceme obraz restaurovat?
Na prvním místě tím chceme vzdát dík a čest Panně Marii. Neboť to je i prvotní záměr, který měli naši předkové, když obraz nechali vyrobit. Až dalším, ale neméně důležitým důvodem je záchrana staré kulturní památky a obnova hodnotného uměleckého díla.

 

Proč není účet sbírky transparentní, tak jako účet spolku?
Protože v zákoně č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách je v § 17 uvedeno: Právnická osoba konající sbírku nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, s výjimkou údajů podle § 10 odst. 1 písm. f) nebo případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.
Souhlasy od dárců nemáme. Nicméně použítí výtěžku sbírky kontroluje krajský úřad. 

 

 


"Tak jako muži věnují ženám z lásky květiny, věnujme Panně Marii z lásky obraz".

Zpět