Novéna k Božímu Milosrdenství

26.03.2015 20:30

Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství“, prohlásil Spasitel svaté Faustině Kowalské. Novéna, kterou ji Pán Ježíš naučil, se modlí po 9 dnů. Je dobré začít novénu na Velký Pátek, aby končila v sobotu před svátkem Božího Milosrdenství, který se slaví první neděli po Velikonocích. Samozřejmě se ale může vykonat kdykoliv během roku. Duše, která o tomto svátku přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů (ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího Milosrdenství).

Přistoupí-li duše ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, získá úplné odpuštění vin i trestů.“ Ve zmiňovaných zaslíbeních Kristus spojil odpuštění vin a trestů se svatým přijímáním na svátek Milosrdenství. Není pochyb o tom, že svaté příjímání musí být nejen důstojné, ale má splňovat i základní požadavky úcty k Božímu milosrdenství. Přijímání nehodné, bez důvěry v Boží milosrdenství a bez jakéhokoli úkonu milosrdenství vůči bližním by negovalo úctu k Milosrdenství – svalovalo by na hlavu přijímajícího Boží hněv. (I. Rózycki, 1999, Boží Milosrdenství: Základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství)

Kdo důvěřuje mému milosrdenství, nezahyne, neboť všechny jeho věci jsou mými.“ „Duše, která vložila důvěru v mé milosrdenství, je nejšťastnější, neboť já sám ji mám ve své starostlivosti.

"Říkej o Mém milosrdenství světu, ať Mé nekonečné milosrdenství pozná celé lidstvo. Je to znamení pro poslední časy, po něm přijde den spravedlnosti. Ať se utíkají ke zdroji Mého milosrdenství, dokud je ještě čas a ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla." "Dříve než přijdu jako spravedlivý Soudce, otevírám dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi Mé spravedlnosti."

Zjevení sestry Faustyny Kowalské, kterou papež Jan Pavel II. 30. dubna roku 2000 svatořečil, patří mezi pravá zjevení, která církev uznala.

Novéna se skládá z korunky Božího Milosrdenství a každý den se modlí za jiný úmysl.

1. den Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky.
2. den Za kněze, řeholníky a řeholnice.
3. den Za křesťany - duše zbožné a věrné.
4. den Za pohany a ty, kteří Ježíše ještě neznají.
5. den Za ty, kteří porušili jednotu církve.
6. den Za děti a duše pokorné a tiché.
7. den Za ctitele Boží milosrdenství.
8. den Za duše v očistci.
9. den Za vlažné duše.

Korunka se modlí na obyčejném růženci. Začíná modlitbou Otče náš, Zdrávas, Věřím. Následuje 5 desátků, každý začíná (na velkém zrnku růžence) slovy: „Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na usmíření za hříchy naše i celého světa.“ Na malých zrnkách pak desetkrát voláme: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!“ Korunka končí trojím zvoláním: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem !“