Důvěřujte mi!

20.02.2017 08:26

Poselství, které Pán Ježíš svěřil P. Dolindu Ruotolovi.

Proč se tak staráte a znepokojujete? Přenechejte mi starost o své záležitosti, a všechno se uklidní. V pravdě vám říkám, že každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který požadujete, a obtížná situace se vyřeší. Důvěřovat mi neznamená se nejprve soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za vámi. Důvěřovat mi znamená změnit neklid v modlitbu. Důvěřovat mi znamená klidně zavřít oči své duše, odvrátit svou mysl od trápení a odevzdat se mi slovy: „Postarej se o to Ty!“, abych jednal jen já.
V rozporu s důvěrou je starost, zmatek, přemýšlení o důsledcích záležitosti. Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti, a přitom to chtějí zařizovat samy a překážejí tak svými nápady a vrtochy její práci. Zavřete oči a dovolte mi pracovat, zavřete oči a myslete jen na přítomnost a od budoucnosti se odvraťte jako od pokušení. Opřete se o mne a věřte v moji dobrotu, a já vám přísahám při své lásce, že když v takovém postoji řeknete: „Postarej se o to Ty!“, já to zcela zařídím, potěším vás, uklidním a povedu.
A když vás musím zavést do života, který je jiným než ten, v jakém byste se rádi viděli, učím vás, nesu ve své náruči, způsobím, že jste jako děti, které spí v matčině náručí. To, co vás znepokojuje a vytváří vaše utrpení, je vaše rozumování, vaše přemýšlení po svém, vaše nápady a vůle za každou cenu si poradit s tím, co vás trápí.
Co všechno bych neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách obrátí na mne a řekne: „Postarej se o to Ty!“, zavře oči a uklidní se! Jen málo milostí obdržíte, když se trápíte a snažíte, abyste je získali; obdržíte jich velice mnoho, když vaše modlitba představuje úplnou důvěru ve mne. V utrpení prosíte, abych konal, ale tak, jak toužíte vy. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se přizpůsoboval vám. Nebuďte jako nemocní, kteří prosí lékaře o vyléčení, ale sami mu vše ordinují. Nepostupujte tak, ale modlete se, jak jsem vás naučil v modlitbě Otče náš: posvěť se jméno Tvé, to znamená buď veleben v této mojí nouzi; přijď království Tvé, to znamená, ať se všechno přičiní o slávu Tvého Království v nás a ve světě; buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, to znamená Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za nejlepší pro náš časný i věčný život.
Jestliže mi opravdu řeknete „Buď vůle Tvá“, což je totožné se slovy „Postarej se o to Ty!“, já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace. Když vidíš, že tvoje potíž se zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se a zavři oči a řekni mi s důvěrou: „Buď vůle Tvá. Postarej se o to Ty!“ Pravím ti, postarám se o to, vložím se do té záležitosti jako lékař, a dokonce, bude-li třeba, udělám zázrak. Vidíš, že záležitost se zhoršuje? Neztrácej ducha! Zavři oči a řekni: „Postarej se o to Ty!“ Říkám ti, postarám se o to a není účinnějšího léku než zásah mé milosti. Postarám se o to, jen když zavřeš oči.
Nemůžete spát, všechno chcete zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet, a tak důvěřujete lidským silám nebo co horšího důvěřujete jen lidskému zásahu. A to vlastně překáží mým slovům a mému příchodu. Ó, jak toužím po vaší důvěře, abych vám mohl prokázat dobrodiní, a jak mě zarmucuje, když vidím, jak jste pobouřeni.
K tomu vlastně směřuje satan: aby vás pobouřil, aby vás skryl před mým působením a hodil vás na pospas lidskému konání. Proto důvěřujte pouze mně, opřete se o mne, svěřte se mi se vším. Dělám zázraky úměrné vaší důvěře ve mne a nikoliv úměrné vašim starostem.
Když se nacházíte v úplné bídě, vylévám na vás poklady svých milostí. Jestliže máte svoje zásoby, třeba nevelké, a staráte se, abyste je získali, zůstáváte v přirozeném prostoru, a tím se pachtíte za přirozeným průběhem věcí, kterému často překáží satan. Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak. Božským způsobem koná ten, kdo důvěřuje Bohu.
Když vidíš, že tvoje záležitosti se komplikují, řekni se zavřenýma očima: „Ježíši, postarej se o to Ty!“ Tak si počínej ve všech svých potřebách. Počínejte si tak všichni, a uvidíte velké, ustavičné i tiché zázraky. To vám přísahám při své lásce.

Ze spisů sluhy Božího Dolindo Ruotola, týdeník Světlo 46/2007

též na www.fatym.com