Deset zlatých pravidel pro modlitbu

28.01.2015 22:36

Deset zlatých pravidel pro modlitbu.

Z knihy: Jak se máme modlit? Karmelitánské nakladatelství, 2000.

1. Předkládej svůj život Bohu
Pokus se předložit Bohu všechno, co tě tlačí, tísní, těší, zatěžuje, znepokojuje... Není přitom zapotřebí mnoha slov.

2. Vyčleň si na modlitbu pravidelný čas
Neměli bychom všechno ponechávat náhodě. Určitý řád je pro modlitbu dobrý a prospěšný.

3. Opakování uklidňuje
Člověk je vázán zákonem rytmu. Opakování modliteb nemá uspávací, nýbrž uklidňující účinek. To platí především o růženci...

4. I roztržitá modlitba je modlitbou
Člověk není pánem svých myšlenek, pocitů a přání. Můžeme a máme se snažit být s Pánem, starosti se nedají zaplašit. Potlačování problémy nevyřeší, jen vytváří nové. Bůh nás přijímá takové jací jsme. Rozhodující je dobrá vůle. Už přání modlit se je modlitbou.

5. Hledej vnější i vnitřní ztišení
Ztišení je nepostradatelné. Najdi si nějaké osamělé místo, kde tě nebude nikdo a nic rušit. Uč se ztišení – klidným dýcháním, zavřenýma očima, správným držením těla, pohledem na obraz atd.

6. Modli se také tělem
Člověk není složenina těla a duše, nýbrž jejich jednota. Kdo se modlí pouze duší, pouze hlavou, ten je brzy v koncích, zvláště když chápe modlitbu výlučně jako rozhovor s Bohem.

7. Potřebujeme pevně formulované modlitby
V životě každého člověka jsou těžké chvíle a člověk nemá vždycky tolik tvůrčí síly, aby měl stále co říci. Potřebuje pevně formulované modlitby, v nichž objeví sám sebe – se svými radostmi i starostmi, vítězstvím i porážkami. Pomocí těchto modlitebních předloh, například žalmů, můžeme předstoupit před Boha v takovém rozpoložení, v jakém se opravdu nacházíme.

8. Nezanedbávat modlitbu
Modlíme-li se jen tehdy, když k tomu máme chuť, modlíme se sobecky. Rozhodující je, zda dokážeme objevovat podněty k modlitbě. Cožpak nemáme dostatek příležitostí děkovat Bohu? Nemohla by snad být myšlenka na poslední hodinku - vyvolaná možná kratičkou zprávou v novinách - důvodem , abychom spontánně navázali rozhovor s Bohem?
"Bůh má radost, když ho člověk obtěžuje" (sv. Jan Maria Vianney)

9. Je dobré modlit se společně
Například v rodině: Rodiče nemluví jen s dětmi o Bohu, nýbrž i před dětmi s Bohem. Vydávají tak svědectví o své osobní víře.

10. Modlitba je milost
"Sotva kdo tuší, co by zněj Bůh udělal, kdyby se on sám zcela přenechal milosti" (sv. Ignác z Loyoly)

A na závěr citát:
"Kdo se umí správně modlit, umí i správně žít." (sv. Augustin)

VS