Členství

31.05.2016 19:41

Zájemci o členství můžou vyplnit přihlášku ve farní knihovně.

 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo by mohlo být ohroženo poslání spolku.

Ukončení členství:

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
(b) úmrtím člena
(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení,
(d) zánikem spolku.

Práva členů:
(a) účastnit se činnosti spolku
(b) být pravidelně informován o dění ve spolku
(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
(e) volit a být volen do orgánů spolku

Povinnosti členů:

(a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
(b) dodržovat stanovy spolku
(c) všestranně podporovat činnost spolku.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda spolku.

-----------------------------
Členská schůze, jako nejvyšší orgán Katolického spolku Jeseník,
udělila 29.5.2016 titul čestný člen Katolického spolku Jeseník 
P. Pavlu Schwarzovi.