Katolický spolek

O spolku

Katolický spolek Jeseník, Palackého 179/8, 790 01 Jeseník, IČ: 05042852

č. transparentního účtu: 2201002538/2010
e-mail: katolickyspolek@farnost-jesenik.cz
 

Stanovy spolku naleznete zde.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

 

Spolek vznikl za účelem:
  • koordinace pastoračních a vzdělávacích aktivit farnosti,
  • péče o historické a kulturní dědictví hmotné i duchovní,
  • podpory misijní a charitativní činnosti církve,
  • péče o životní prostředí, coby důležitého aspektu křesťanského života,
  • navázat na historii a tradici katolických spolků a sdružení, která v Jeseníku sahá až k roku 1770.

“Bůh to přehání s milosrdenstvím, my to můžeme přehánět s vděčností.” (papež František)

Historie spolku v Jeseníku

První náboženské spolky vznikali v Jeseníku již v 70. letech 18. století. Tehdy existovala dvě náboženská bratrstva – bratrstvo sv. růžence a bratrstvo zaměřené na úctu k Panně Marii. Podle jmění obou bratrstev je patrné, že první z nich sdružovalo bohatší farníky, druhé nemajetné. Bratrstva zrušil Josef II. v roce 1783 a jejich majetek zkonfiskoval.

Ve druhé polovině 19. století vzniklo v Jeseníku několik katolických spolků zaměřených na určitou spolkovou činnost. Vznikaly většinou na popud místních farářů či kaplanů a důvodem jejich vzniku byla výchova a vzdělávání mládeže v duchu katolicismu, péče o všeobecnou religiozitu a boj proti ateismu. Jednotlivé spolky se věnovaly charitativní činnosti, péčí o nemajetné spoluobčany nebo finanční podpoře chudých dělnických rodin. Množství spolků je až udivující, nicméně odráží se v nich počet občanů Jeseníka hlásících se ke Katolické církvi. Např. v roce 1887 žilo v Jeseníku a příslušných osadách 10 461 katolíků, 129 evangelíků a 84 židů.

Nejstarším spolkem byl Katolický tovaryšský spolek (Katholischer Gesellenverein) založený v roce 1855 kaplanem Johannem Göttlicherem.

Katolický dělnický spolek (Katholischer Arbeiterverein) byl založen 1893 jesenickým farářem Josefem Neugebauerem. Po I. světové válce byl spolek přejmenován na Katolický lidový spolek (Katholischer Volksverein).

Z dalších jesenických spolků jmenujme např.:

  • Spolek sv. Vincenze (St. Vinzenz-Verein)
  • Katolický ženský spolek (Katholischer Frauenverein)
  • Ženský dobročinný spolek (Frauen – Wohltätigkeitsverein)
  • Mariánská družina

Všechny katolické spolky byly zrušeny ihned po příchodu německé armády v roce 1938.
V roce 2016 vznikl Katolický spolek Jeseník, který chce částečně navázat na tradici katolických spolků v Jeseníku.

Zdroj:
SOkA Jeseník, f. FÚ Jeseník
Rozkvět spolkového života ve městech Jesenicka v letech 1848-1918. In: XIV. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Rozkvět Jesenicka v letech 1848-1918. Jeseník 2014, s. 30-39. 

 

Členství

Zájemci o členství můžou vyplnit přihlášku ve farní knihovně.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo by mohlo být ohroženo poslání spolku.

Ukončení členství:
(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
(b) úmrtím člena
(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení,
(d) zánikem spolku.

Práva členů:
(a) účastnit se činnosti spolku
(b) být pravidelně informován o dění ve spolku
(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
(e) volit a být volen do orgánů spolku

Povinnosti členů:
(a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
(b) dodržovat stanovy spolku
(c) všestranně podporovat činnost spolku.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda spolku.

—————————–
Členská schůze, jako nejvyšší orgán Katolického spolku Jeseník,
udělila 29.5.2016 titul čestný člen Katolického spolku Jeseník 
P. Pavlu Schwarzovi.

Aktivity spolku:

            Farní knihovna
            Ochrana památek
            Poutě
            Kosení farní louky
            Pro-life
            Misijní bazar
           Jesenická Panna Maria Usmiřitelka


Podpořte nás      

Chcete-li se zapojit do činnosti spolku nabízíme tyto možnosti:

Pracovně – své síly můžete vložit např. do akce kosení farní louky.

Finančně – finanční dary na aktivity spolku můžete posílat na účet: 2201002538/2010

Pro vystavení potvrzení o přijetí daru nás kontaktujte na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz


Daňové zvýhodnění
Dárci, kteří poskytnou Katolickému spolku Jeseník finanční dar, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:
fyzické osoby – podle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.
právnické osoby – podle § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně.